Partnerzy Wspierający:

Pytania

Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć do 31.01.2019 wniosek w formie pisemnej w Zakładzie Architektury Elementarnej, budynek Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24, pok. 103. Do 11.02.2019 przedstawiciele Zakładu Architektury Elementarnej skontaktują się z uczestnikami z informacją o dopuszczeniu do konkursu. W terminach od 25.02 do 08.03 będą odbywać się warsztaty dla uczestników w trakcie których będzie można zdobyć wiedzę przydatną w realizacji prac konkursowych. Do dnia 28.03.2019 uczestnicy będą musieli złożyć prace konkursowe. Ogłoszenie wyników nastąpi 12.04.2019. Wszelkie informację oraz szczegóły konkursu dostępne są na stronie: Regulamin

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie 1: Czy jeśli w projekcie pojawi się taras (będący bezpośrednio połączony z pawilonem), jego powierzchnię należy wliczyć w powierzchnię Pawilonu?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 2: Czy w pawilonie należy zawrzeć projekt sanitariatów?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 3: Czy konieczne jest zaprojektowanie przyłącza do sieci i całości instalacji czy tylko i wyłącznie zaznaczenie jakiego rodzaju instalacje stosujemy w naszym obiekcie i wyznaczenie gdzie będą się znajdować?

Odpowiedź: Nie trzeba projektować przyłącza, ale – zgodnie z załącznikiem M2 – na rzucie (lub rzutach) pawilonu należy uwzględnić elementy projektowanych instalacji i lokalizację wprowadzenia mediów do pawilonu.

Pytanie 4: Czy pawilon ma być obiektem całorocznym?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 5: W podaniu (zgłoszeniu do konkursu – przyp. red.) zamieszczone były 3 osoby. Kolega (z zespołu – przyp. red.) nie otrzymał maila potwierdzającego zakwalifikowanie do konkursu. Czy mamy się tym niepokoić?

Odpowiedź: Do konkursu dopuszczane były całe zespoły. Jeżeli któryś z członków zespołu nie otrzymał maila z informacją o zakwalifikowaniu zespołu do udziału w konkursie, wynika to jedynie z problemów technicznych (niewyraźnie wypełniony wniosek, przepełniona skrzynka, itp.). Należy uznać, że wszystkie osoby wymienione we wniosku zostały dopuszczone do udziału.

Pytanie 6: Czy jeżeli złożyłam podanie o udział w konkursie sama, a postanowiłam jednak że chcę go wykonać w grupie, to czy jest konieczność donoszenia jakichś papierów?

Odpowiedź: Taka sytuacja została przewidziana w regulaminie, w pkt 2.2.6. Uczestnicy konkursu – do momentu składania prac konkursowych – mogą zmienić lub rozszerzyć skład osobowy zespołu – pod warunkiem pozostawienia co najmniej jednej osoby wymienionej na pierwotnej karcie zgłoszenia. W tym celu należy najpóźniej ze złożeniem pracy konkursowej ponownie złożyć wniosek (załącznik nr F1). Osoby z nim wymienione mają spełniać warunki wymienione w pkt. 2.1.1.-2.1.4. regulaminu i nie mogą być wcześniej zgłoszone jako uczestnicy konkursu.

Pytanie 7: Czy dozwolone jest zaprojektowanie propozycji zagospodarowania przestrzeni wokół pawilonu w granicach podanych w podkładzie?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 8: Czy brak niektórych drzew w bliskim sąsiedztwie/w granicach 'terenu konkursowego' na podkładzie w stosunku do stanu rzeczywistego znaczy, że należy je pominąć?

Odpowiedź: Tak, należy pominąć elementy niewidoczne na podkładzie.

Pytanie 9: Czy do podanej powierzchni 100m2 wlicza się powierzchnię antresoli?

Odpowiedź: Tak, wlicza się

Pytanie 10: Czy obiekt ma się opierać na module o szerokości dokładnie 3 metrów czy moduł może posiadać dowolną szerokość, ale maksymalnie do 3 metrów ze względu na transport tirem?

Odpowiedź: Moduł może posiadać dowolną szerokość - maksymalnie do 3 metrów.

Pytanie 11: Co oznacza "część opisowa w formie zeszytu w formacie A3?" Czy ma to być kartka formatu A2 złożona na pół? Czy może to być po prostu kartka A3 zapisana obustronnie?

Odpowiedź: Wytyczne dotyczące opisu zawarte zostały w załączniku M2 do regulaminu konkursu. Tekst opisu (wraz z tabelą zestawienia powierzchni, ewentualnymi schematami i rysunkami) i zmniejszone do formatu A3 wszystkie plansze konkursowe powinny zostać trwale spięte - dlatego w wytycznych użyto pojęcia "zeszytu". Kwestie, które nie zostały określone w regulaminie pozostają do decyzji uczestników konkursu.

Pytanie 12: Czy w pawilonie ma być uwzględniona komunikacja dla inwalidów (rampy itp.)?

Odpowiedź: Dostępność projektowanego pawilonu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ma spełniać wytyczne Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm. 2018.01.01, Dz.U. z 2017 r. poz. 2285).

Pytanie 13: Czy jeżeli forma budynku ma taki charakter, że niepotrzebne są 2 przekroje i 4 elewacje to czy wystarczy pokazać jeden przekrój i np. dwie elewacje ??

Odpowiedź: Można zmniejszyć ilość rysunków, jeżeli zakres prezentacji będzie wystarczający do czytelnego przedstawienia projektu.

Pytanie 14: Czy taras przylegający do pawilonu oraz projektowane powierzchnie utwardzone muszą mieścić się w granicach zaznaczonych na podkładzie, czy mogą zajmować większy obszar?

Odpowiedź: Tak, wszystkie projektowane elementy zagospodarowania muszą mieścić się w granicach zaznaczonych na podkładzie.

Pytanie 15: Czy projektowane wyposażenie wnętrza (stoliki, siedziska itp.) powinno pochodzić z katalogów wybranych producentów, czy ma być to tylko projekt koncepcyjny?

Odpowiedź: Wyposażenie wnętrza może mieć charakter jedynie koncepcyjny.

Pytanie 16: Czy jest konieczne uwzględnienie drzew znajdujących się w miejscu przeznaczonym na pawilon, czy możliwe byłoby ich usunięcie ze względu na dogodne rozwiązanie przestrzeni wejściowej?

Odpowiedź: Należy uwzględnić drzewa znajdujące się na podkładzie.

Pytanie 17: Gdzie i w jakich godzinach należy złożyć pracę konkursową?

Odpowiedź: Uczestnicy zostali powiadomieni o miejscu i godzinach złożenia projektów drogą mailową. Jeżeli Państwa zespół konkursowy nie otrzymał wiadomości z zaproszeniem do złożenia prac, proszę wysłać wiadomość na: efemeryda@pk.edu.pl.

Copyright © 2018 - Wawel Service All Rights Reserved

Hire Us To Start Your Project We Will Give you Our Best Quality.